16/10/2009

Maxim Zhestkov & Matt Pyke

On the subject of animation..this is beautiful...

onedreamrush / zhestkov.com from Maxim Zhestkov on Vimeo.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...